Our Services

Our Services

NPS Who We Are

ทางเลือกใหม่ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานจากภายนอกองค์กร ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ เรามีทีมงานในการสรรหาพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานโดยการสรรหาแรงงานคุณภาพ รวดเร็ว และรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อรองรับในทุกอุตสาหกรรมและจะช่วยแบ่งเบาภาระและปัญหาในด้านการบริหารจัดการ บุคลากรให้กับลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

About Company

NPS Support Services The Executive Recruitment & Support Services เริ่มต้นจากความสำเร็จของ บริษัทให้บริการด้านสิ่งอำนวยควาสะดวกแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของโลก และบริษัทจัดหางานอันดับสามของโลก อาทิเช่น ISS Facility Services & ManpowerGroup โดยคุณ ณรงค์ พิศิลป์ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรับเหมาแรงงาน และจัดหางาน ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1,000 บริษัท ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี และในปี 2566 ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทบริการด้านการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเน้นการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสายวิชาชีพ โดยมีจุดเด่นในการมุ่งใช้กลยุทธ์เชิงรุก และเพิ่มช่องทางการสรรหาให้หลากหลายและตรงสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด รวมทั้งเรามีบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

About Us

The Professional Recruitment & Support Services การให้บริการ Recruitment & Support Services และบริการอื่น ๆที่มีความนิยมมากในปัจจุบันมากว่าหนึ่งหมื่นบริษัทที่ใช้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง NPS เป็นบริษัทสรรหาพนักงานและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมทักษะการพัฒนาความสามารถให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ก่อนสู่สถานประกอบการรวมทั้งการวัดทัศนคติ คุณสมบัติในการทำงานของบุคลากร โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้ก้บบริษัทชั้นนำทั่วไทย มีการบริการลูกค้าให้คำปรึกษา คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Support Services

บริการสนับสนุน การมีบุคลากรที่ดีที่สุด เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในงานบริการสนับสนุน สิ่งที่ NPS ให้ความสำคัญคือการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ และแรงจูงใจ และเก็บร้กษาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะ

Recruitment Process

Background check ขั้นตอนแรกของการสรรหาคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานให้ครบถ้วน และตรงตามความต้องของลูกค้ามากที่สุดและเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่

Interview

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และวัฒนธรรมของบุคลากร การสัมภาษณ์มีจุดหมายเพื่อที่จะมีโอกาสทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุในใบสมัคร

General Staffing

ไม่ว่าจะหาพนักงานประจำในตำแหน่งใดบริการสรรหาพนักงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริการสรรหาพนักงานประจำที่ครอบคลุมประเภทงาน บริการจัดหาพนักงานแบบครบวงจร

Subcontract Outsourcing Services

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานฝ่ายไหนของบริษัท จะมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมที่จะเริ่มงาน ก่อนส่งเข้าทำงาน ให้เข้าใจกฏระเบียบข้อบังคับเบื้องต้นในการทำงาน รวมทั้งการอบรมเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและอนามัยในการทำงานอีกด้วย

Staffing Solutions

ให้บริการพนักงานรับเหมาแรงงาน โดยจัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการให้บริการรับเหมาแรงงาน แบบรายวัน รายเดือน และรายชิ้นงาน

Soft Skill Test

การทดสอบ Soft Skill เพื่อให้ได้รู้ถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านของผู้สมัครได้ชัดเจนมากขึ้น โดยการทำทดสอบ Soft Skill นี้จะรวมไปถึงการทำวิเคราะห์ภาวะผู้นำที่ดี ทฤษฎี

Training Course

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานแบ่งหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร

  • หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานกลุ่มวัยทำงาน
  • หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่กำลังหางานทำ

Recruitment Agency

บริการสรรหาพนักงานแบบครบวงจร หาคนคุณภาพ พร้อมเริ่มงานทันที

Customer Services

NPS เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารหรือความประทับใจหลังจากได้รับบริการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญการทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจของเราคือการรักษาลูกค้าไว้ เรื่อย ๆ เน้นความรวดเร็วต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Agility Talent Pool Seeking

NPS เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงาน ให้ลูกค้าทั่วประเทศโดยมีสำนักงานประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทีมงานค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมสัมภาษณ์ อบรม ฝึกทักษะจำเป็นตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่ง

BPO/RPO/MSP

แสดงถึงความเป็นหุ้นส่วนที่พัฒนามากที่สุดและโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการส่งมอบฟังก์ชั่นให้คำปรึกษาด้าน HR ที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้คุณ สามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณในขณะที่ NPS จะช่วยคุณในการหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหาบุคลากร

BPO/RPO/MSP

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ คือการจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจให้แทน โดยให้ทำการแทนในขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนใหญ่กระบวนการธุรกิจที่จ้างบริษัทอื่นให้ทำแทนนั้นมักจะเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น งานด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์ในบริษัท

Business Process Outsourcing หรือ BPO

คือการมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลายคนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การทำ BPO ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเห็นได้เป็นปกติในหลายองค์กร

BPO แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  • การบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
  • ปฏิบัติการ (Operations)
  • การบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กร(Business Administration)
  • การบริการลูกค้า (Sales, Marketing and Customer Care)